Krizové události

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Krizová událost ve škole je jakákoli událost, která překonává běžné mechanismy zvládání. Naše škola se řídí metodickými postupy PPP vytvářející krizový plán. Krizový plán školy je dokument, ve kterém je návod postupu při řešení krizových situací ve škole. Je v souladu s platným zněním školního řádu a vychází z metodických pokynů MŠMT (č.j. MSMT-21149/2016; č.j. 21291/2010-28; č.j.14423/99-22; č.j. 11696/2004-24; č.j. 16227/96-22)

Postup při krizové události

Krizová událost Kdokoli volá 112 Záchrana životů
Integrovaný záchranný systém Příchod záchranářů (hasiči, zdravotníci, policie) Integrovaný systém může zapojit další složky
Sbírání informací, tvorba plánu Vytvoření krizového intervenčního týmu (zřizovatel, ŘŠ, VP, MP, TU) Kontaktování zřizovatele vedením školy Kontaktování PPP

Výchovný poradce

Metodik prevence

Psycholog

Krizová intervence ve škole Krizový intervenční plán (viz příloha školního řádu)    
Péče po události(v gesci PPP a školy) Integrování události (v rámci školy, zapojení PPP) Prevence a smutková intervence ve třídách (psycholog, TU) Terapeutická intervence (psychologové, psychoterapeuté)

VÍM, KAM SE OBRÁTIT

Vnější zdroje

  • Poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1,2 a 4 – PhDr. Lenka Marušková (267 997 015, lmaruskova@ppppraha.cz)
  • Krajský školský koordinátor prevence/krajské oddělení protidrogové prevence – Mgr. Nina Janyšková (nina.janyskova@praha.eu, 236 002 831)
  • Krajské oddělení prevence kriminality – Ing. Alena Šindlerová (236 00 2845, alena.sindlerova@cityofprague.cz)
  • Úsek prevence a institucionální výchovy MŠMT (http://www.msmt.cz/socialniprogramy/prevence)
  • Kurátor pro děti a mládež při ÚMČ Praha 4 – Mgr. Lucie Pondělíčková (261 192 203, lucie.pondelickova@praha4.cz)
  • Odbor sociálně-právní ochrany dětí Praha 4 – Petra Opočenská (261 192 336, petra.opocenska@praha4.cz)
  • Policie ČR, Na Pankráci 403/9, Praha 4 (974 854 750)
  • Cizinecká policie, Olšanská 2, Praha 3 (974 841 356)
  • Městská policie, okrsková služebna Budějovická 1667/64 (296 825 240)