Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
31. 08. 2020

Obecné informace a doporučení

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy školy.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je maximálně omezen.
 • Všechny osoby dbají na dodržování osobní a respirační hygieny – používání jednorázových kapesníku a mytí rukou.
 • Škola omezí v průběhu školního roku konání aktivit, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Organizování školních výletů a akcí v přírodě je možné (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci).

Hygienická pravidla

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a na toaletách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce s použitím mýdla, popříp. dezinfekce. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Provádí se časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

Kroky školy v případě podezření nebo výskytu nákazy COVID-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví je povinna zajistit “oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby” (par. 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění provede následující kroky:
 1. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, nebude vpuštěn do budovy školy. V případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a u nezletilého žáka není přítomen jeho zákonný zástupce, oznámí škola tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
 3. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem určené místnosti (mediální studio) a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v co nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy, v případě potřeby využívá určenou samostatnou toaletu (1. patro před vchodem na studijní odd.)
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována teplota do 37 st. C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrdí praktický lékař).

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která rozhodne o dalším postupu.
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • O vzniklé situaci a následných krocích stanovených KHS škola neprodleně informuje žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Distanční výuka

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo MZ ČR) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Dotčení žáci mají povinnost se v tomto případě distančně vzdělávat. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, může udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.