Přijímačky 1. kolo

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit (blíže viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání). Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. (Opatření obecné povahy, MŠMT-4337/2021-7)

Na základě sdělení MŠMT č.j. MSMT-583/2021-3 je termín konání jednotných přijímacích zkoušek nově stanoven na 3. a 4. května 2021.  Na JPZ bude v těchto termínech navazovat školní přijímací zkouška.

Vzhledem k tomu, že počet došlých přihlášek do 1. kola přijímacího řízení oboru Veřejnosprávní činnost překročil počet přijímaných žáků, budou se jednotné přijímací zkoušky konat (viz. Kritéria přijímacího řízení).

Ke školnímu roku 2021/2022 škola přijme 75 uchazečů, podmínky přijímacího řízení najdete zde:

Kritéria přijímacího řízení ŠMVV Praha

Termíny konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 najdete v příloze.

Formulář přihlášky najdete v příloze, návod pro vyplnění zde.

Údaje do přihlášky:

název školy: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

adresa školy: Praha 4, Michelská 12

kód a název oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

školní vzdělávací program (ŠVP): Mezinárodní vztahy a diplomacie/Mediální komunikace a PR/Právo a právní administrativa/Finance, business a světová ekonomika/Destinační management

Portály a weby, kde mohou uchazeči procvičovat:

Průvodce přípravou na jednotné přijímací zkoušky

 

prijimacky.cermat.cz – testy z minulých ročníků

• průvodce řešením testů
• tipy a doporučení pro uchazeče
• ilustrační testy 2021 – 11. ledna v IS Certis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

• procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

• pro uchazeče i pro školy

 

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Jako účastníku řízení, zastoupenému zákonným zástupcem, ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední odborné škole, jejíž činnost vykonává Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o., Vám sdělujeme, že po shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), budete mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 19. 5. 2021 v čase od 13 do 15 hodin, popř. 20. 5. 2021 v čase od 8 do 9 hodin v budově školy ŠMVV Praha. Termín a čas je nutné si předem rezervovat na telefonním čísle 296 330 625 od 9 do 14 hodin.  Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.