Přijímačky 1. kolo

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

V příloze najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Poučení k (ne)odevzdání zápisového lístku

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit (blíže viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání). Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. (Opatření obecné povahy, MŠMT-4337/2021-7)

Na základě sdělení MŠMT č.j. MSMT-583/2021-3 je termín konání jednotných přijímacích zkoušek nově stanoven na 3. a 4. května 2021.  Na JPZ bude v těchto termínech navazovat školní přijímací zkouška.

Vzhledem k tomu, že počet došlých přihlášek do 1. kola přijímacího řízení oboru Veřejnosprávní činnost překročil počet přijímaných žáků, budou se jednotné přijímací zkoušky konat (viz. Kritéria přijímacího řízení).

Ke školnímu roku 2021/2022 škola přijme 75 uchazečů, podmínky přijímacího řízení najdete zde:

Kritéria přijímacího řízení ŠMVV Praha

Termíny konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 najdete v příloze.

Formulář přihlášky najdete v příloze, návod pro vyplnění zde.

Údaje do přihlášky:

název školy: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

adresa školy: Praha 4, Michelská 12

kód a název oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

školní vzdělávací program (ŠVP): Mezinárodní vztahy a diplomacie/Mediální komunikace a PR/Právo a právní administrativa/Finance, business a světová ekonomika/Destinační management

Portály a weby, kde mohou uchazeči procvičovat:

Průvodce přípravou na jednotné přijímací zkoušky

 

prijimacky.cermat.cz – testy z minulých ročníků

• průvodce řešením testů
• tipy a doporučení pro uchazeče
• ilustrační testy 2021 – 11. ledna v IS Certis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

• procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

• pro uchazeče i pro školy

 

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Jako účastníku řízení, zastoupenému zákonným zástupcem, ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední odborné škole, jejíž činnost vykonává Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o., Vám sdělujeme, že po shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), budete mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 19. 5. 2021 v čase od 13 do 15 hodin, popř. 20. 5. 2021 v čase od 8 do 9 hodin v budově školy ŠMVV Praha. Termín a čas je nutné si předem rezervovat na telefonním čísle 296 330 625 od 9 do 14 hodin.  Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.