Přihláška a přijímačky

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Přijímací řízení na Školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha pro školní rok 2020/2021

1.kolo přijímacího řízení: do 1. března 2020 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky

Další kola přijímacího řízení: vždy po ukončení předchozího kola, tj. po vyhlášení výsledků, obvykle vyhlašujeme 2 kola přijímacího řízení.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ = 90

 • konání povinné jednotné zkoušky (JPZ) v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve na konci měsíce dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
·         14. dubna 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
·       15. dubna 2020   2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
·       13. května 2020 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
·       14. května 2020 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

 

 

Z vyhlášky:

K přihlášce uchazeč přikládá:

 

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky;
 2. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme;
 4. Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
 5. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance. (3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. (4) Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem š (5) Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.
 6. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, popřípadě zaměření podle školního vzdělávacího programu do termínu stanoveného školou. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 šškolského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE NA ŠMVV PRAHA

 1) JPZ – (CJL – 50 bodů, 60 minut, propisovací tužka; MAT – 50 bodů, 70 minut, propisovací tužka, rýsovací potřeby) – 14.4./15.4.2020 zde ve škole – schéma určuje CERMAT – s sebou průkaz totožnosti (OP, kartičku pojištěnce, prohlášení rodičů o totožnosti žáka s podpisem zákonného zástupce a číslem OP ZZ).

max. celkem 100 bodů, počítá se lepší výsledek – x 0,6

2) Školní přijímací zkouška – formou ústní a částečně i písemnou (Osobní motivační pohovor a zjištění obecných studijních předpokladů (OMP) – navazuje na JPZ.

3) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání (VV, 8. ročník, ½ 9. ročníku).

   max. 100 bodů , z toho 80 bodů OMP a 20 bodů VV /20 bodů = průměr 1,00/ – x 0,4

      Výsledek obou částí vytvoří konečný počet bodů a podle něj se uchazeč umísťuje na stupnici od 1 do 90.

 

Dokumenty ke stažení