Přihláška a přijímačky

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. Michelská 12, Praha 4 prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Vladimíry Michalíkové vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Přijímací řízení na Školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízenído 1.března 2019 (tiskopis přihlášky na webových stránkách školy – v příloze)
Další kola přijímacího řízení: vyhlašována vždy po ukončení předchozího kola, tj. po vyhlášení výsledků předchozího kola až do naplnění kapacity.
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ = 120

Podmínky přijetí v 1. kole přijímacího řízení:

  1. konání povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ)– jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – (ČJL – 50 bodů, 60 minut, propisovací tužka; MAT – 50 bodů, 70 minut, propisovací tužka, rýsovací potřeby) – max. získá uchazeč 100 bodů, počítá se vždy lepší výsledek testu.

S sebou průkaz totožnosti (OP, kartičku pojištěnce,…)

Termíny JPZ:

  1. termín: 12.4.2019 – uchazeč obdrží pozvánku
  2. termín: 15.4.2019 – uchazeč obdrží pozvánku

JPZ v náhradním termínu je stanovena na 13./14.5.2019 (pro uchazeče, kteří se nezúčastnili z vážných důvodů řádného termínu, uchazeč se musí omluvit do 3 dnů ŘŠ).

  1. školní přijímací zkouška– formou ústní a písemnou (Osobní motivační pohovor a zjištění obecných studijních předpokladů (OMSP) – navazuje na JPZ – zde ve škole. Max. počet bodů = 80.
  2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání(VV, 8. ročník, ½ 9. ročníku) –max. 20 bodů za VV = 1,00

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %. 40% tvoří hodnocení školní přijímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání.

Podmínka přijetí stanovená ŘŠ: uchazeč o studium nesmí mít na dokladovaných vysvědčeních sníženou známku z chování.

Výsledek obou částí vytvoří konečný počet bodů a podle něj se uchazeč umísťuje na stupnici od 1 do 120.

K přihlášce přikládá uchazeč úředně ověřenou kopii vysvědčení z 8. a poloviny 9. třídy, popř. je klasifikace na přihlášce ověřena a potvrzena ZŠ, potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Postup po obdržení rozhodnutí o přijetí:

  • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
  • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou, výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Další kola přijímacího řízení:

– vyhlašována po ukončení předchozího kola, uchazeč koná školní přijímací zkoušku, přihlíží se k výsledkům předchozího vzdělání, a pokud konal jednotnou přijímací zkoušku, je zohledněn její výsledek opět 60% z celkového hodnocení.

Informace pro cizince:

Cizinci, kteří se přihlásí v 1. kole přijímacího řízení ke studiu, konají jednotnou přijímací zkoušku z MAT. Na žádost uchazeče adresovanou řediteli školy je mu prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Cizinec koná také školní přijímací zkoušku, pohovor z českého jazyka a literatury a přihlíží se k výsledkům předchozího vzdělávání (nostrifikace vysvědčení).

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 šškolského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Další informace získáte na kontaktu Mgr. Vladimíra Michalíková – ředitelka školy – michalikova@smvvpraha.cz.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky Cermatu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíče správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v období od 28.4. do 30.4.2019, rozhodujícím je termín a čas dodání výsledků od CERMATu. Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení, a to v termínu 28.4.2019 v čase od 15 do 17 hodin.

Další informace poskytne Mgr. Vladimíra Michalíková – ředitelka školy telefonicky či na e-mailu michalikova@smvvpraha.cz, dále také na info@smvvpraha.cz.

 

Mgr. Vladimíra Michalíková v.r.

 

Dokumenty ke stažení